REGULAMIN

Rozpoczęcia Sezonu żeglarskiego

SKT „SEKSTANT”-2014r.

I. ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE KULTURALNO-TURYSTYCZNE „SEKSTANT”.

II. CEL IMPREZ ŻEGLARSKICH

- wyprawy żeglarskie mają na celu poznanie piękna Wielkich Jezior Mazurskich oraz popularyzację żeglarstwa - jako formy czynnego wypoczynku pracowników energetyki i ich rodzin , oraz wzbogacenie kalendarza imprez związanych z rekreacją na Mazurach.

III. LOKALIZACJA I CZAS TRWANIA IMPREZ ŻEGLARSKICH

29.MAJ 2014 r.- 15.10 - wyjazd autokaru z EC SIEKIERKI

-16.00 - wyjazd autokaru z EC Żerań -ok.godz.21.00 - przyjazd autokaru do przystani w ośrodku

„Wichrowe Wzgórza” w Rynie, zaokrętowanie i integracja załóg.

30.MAJ 2014r.-do 09.30-przyjmowanie jachtów ,klar do wyjścia na wodę. 09.45 odprawa sterników

10.00-uroczyste podniesienie bandery rozpoczynające Sezon Żeglarski 2014

10.30- wyjście na trasę pływania rekreacyjnego w kierunku Mikołajek

20.00 - planowany biwak na polu namiotowym „W ZATOCE” na jeziorze Mikołajskim, ognisko.

31.MAJ 2014r.-do 08.45-przygotowanie i klar do wyjścia na wodę.

09.00 -Odprawa sterników i wyjście na wodę, pływanie rekreacyjne

12.00- start do wyścigu na trasie: Mikołajki powyżej mostu kolejowego - pole namiotowe „KOKOSZKA” na jeziorze Tałty. 20.00- ognisko, ogłoszenie klasyfikacji załóg w wyścigu.

01.CZERWIEC 2014r.- 08.00-wyjście na wodę ,pływanie na trasie pole namiotowe „KOKOSZKA” - przystań ”WICHROWE WZGÓRZA”. 12.00-zdawanie jachtów.

15.00-wyjazd do Warszawy(postoje EC Żerań, EC Siekierki) Planowany powrót ok. godziny 21.00

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W imprezach mogą brać udział drużyny złożone z załóg zgłoszonych w ustalonym wcześniej terminie, pracowników energetyki, ich rodzin i zaproszonych gości.

2.Skipper powinien być doświadczonym żeglarzem, posiadającym patent co najmniej żeglarza jachtowego.

V. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW IMPREZ ŻEGLARSKICH

1. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadać:

a)ubiór i obuwie przystosowane do żeglowania

b)dowód tożsamości

VI. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I KOSZTY

Zgłoszenia przyjmują:

Andrzej Motyliński - kontakt +48 509-068-343

Jan Lupa - kontakt +48 608-048-531

Sławomir Wyderko - kontakt +48 602 457 002

Zgłaszającemu proszę podać: imię, nazwisko, pesel, tel. kontaktowy, ew. stopień żeglarski Koszt imprezy na osobę wynosi 380 PLN/zgłoszonych min .50 os.

400 PLN/zgłoszonych 40 -49 os.

420 PLN/zgłoszonych 30-39 os.

Należność wpłacamy na konto:

SKT SEKSTANT, Warszawa ul. Chełmżyńska 180.

ING Bank Śląski 18-1050-1025-1000-0090-3014-7350

W tytule: Rozpoczęcie Sezonu Żeglarskiego 2014

Każda załoga jest zobowiązana uiścić kaucję w wysokości 500 PLN zwrotną przy zdaniu jachtu wolnego od uszkodzeń i strat(utopienie wyposażenia).

VIII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

1.Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność.

2.Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

a)Przestrzegania regulaminu.

b)Udzielania pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku.

c)Stosowania się do poleceń komandora imprezy żeglarskiej.

3. Organizatorzy zapewniają:

a)czarter jachtów

b)ubezpieczenie NNW

c)organizację wyścigu

d)puchary dla zwycięzców

e)ognisko z atrakcjami

f)rezerwację i cumowanie na wyznaczonych programem biwakach.

4.Wyścig zostanie rozegrany w formule turystycznej zgodnie z:

-przepisami regatowymi żeglarstwa

-uchwałami PZŻ dotyczącymi organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,

-na trasie podanej na odprawie sterników w dniu 31.05.2014r.

5. Protesty indywidualne są możliwe po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem i zgodnie

zPrzepisami Regatowymi Żeglarstwa.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem RSŻ-2014r.,zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego Rzeczpospolitej Polskiej.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigu.

8.Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających na jachtach jest zabronione .

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a)W przypadku nie zgłoszenia się załogi lub uczestnika wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia.

b)Organizator imprezy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności karnej, ani cywilnej za ewentualne szkody i straty spowodowane przez uczestników imprezy.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

Komandor

Stowarzyszenia Kulturalno Turystycznego

„Sekstant”


Główna strona