INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalno Turystyczne „SEKSTANT” z siedzibą w Warszawie (04-464) przy ul. Chełmżyńskiej 180. Kontakt: e-mail: sekretariat.zagle@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z osobami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych t.j Komandorem oraz Sekretarzem zarządu: e-mail: J/w lub pisemnie na powyższy adres.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe:

 • uczestników imprez turystycznych , sportowych i rekreacyjnych które organizujemy według corocznego planu zamieszczanego na stronie www.sekstant.zagle.pl oraz stronie internetowej Federacji Sportowej „ENERGETYK”
 • innych uprawnionych osób, których posiadane przez nas dane nie zawsze pozwalają na przekazanie informacji na temat przetwarzania danych,
 • osób kontaktujących się z nami, których dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego kontakt dotyczy.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zawarcia porozumienia i przeprowadzenia zaplanowanych działań , w celu organizacji imprezy i wpisaniu osoby na listę jej uczestników. Ubezpieczenia uczestnika - w firmie ubezpieczającej gdzie przetwarzania danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • wypełniania przez nas innych zobowiązań ustawowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedni przepis prawa określający nasze zobowiązanie,
 • marketingu naszych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zobowiązań wynikających z prawidłowej organizacji imprez lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących imprez, przepisów o wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z podmiotami do tego upoważnionymi.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.
Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowania:

W przypadku niektórych zabiegów przy organizacji imprez , decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Zawsze w takim przypadku przy formularzu zbierania danych poinformujemy o takich działaniach, a ich realizacja odbędzie się wyłącznie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Informacja o profilowaniu w działaniach marketingowych:

Na podstawie posiadanych danych osobowych oraz informacji na temat uczestnictwa w imprezach, możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących naszych klientów. Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych imprez. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywał mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw na profilowanie.

Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

W zależności od realizowanych naszych imprez, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:

 • upoważnionych do tego naszych członków zarządu i współpracowników oraz zatrudnionych pracowników,
 • podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu. Mogą to być m.in.:
  • agenci ubezpieczeniowi,
  • podmioty współpracujące z nami w zakresie zakwaterowania i czarterów,
  • podmioty realizujące usługi zaopatrzeniowe i aprowizacyjne,
  • podmioty świadczące nam usługi doradcze,
  • dostawcy usług informatycznych,
 • innych administratorów danych przetwarzających dane we własnym imieniu np.,
  • placówek medycznych,
  • podmiotów prowadzących działalność płatniczą,
  • podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
  • innym podmiotów niezbędnych do wykonania umowy turystyczno sportowych.

Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale będzie to miało miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umów przy organizacji imprez.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania.
 • W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania zobowiązań przy organizacji imprez lub przetwarzane są na podstawie zgody - przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.
 • Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w związku z akcesem o uczestnictwie w naszych poczynaniach statutowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania usługi turystycznej.
Bez podania danych osobowych nie jest możliwe podjęcie kroków organizacyjnych do uczestnictwa w imprezie osoby zgłaszającej chęć uczestnictwa. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.Dokumenty do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na publikację wizerunku
powrot
POWRÓT
DO STRONY GŁÓWNEJ